Citát

Ďalšie činnosti

CSS okrem činností zakotvených pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení, poskytuje aj činnosti, ktoré nie sú pre zariadenie explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb, ale aj želaní prijímateľov.

Sociálne terapie

Muzikoterapia – ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Rytmická výchova je dôležitá pri zaostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Hudba súvisí s fyziologickými prejavmi (búšenie srdca, tep, dýchanie,...) a tak môže napomôcť uzdravovaniu. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby. Využíva sa spev, hra na jednoduchých rytmických nástrojoch, rytmicko – pohybové cvičenia spojené s riekankami, hranie na telo, pantomíma stimulovaná hudbou, muzikomaľba. Takisto sa využíva hudobná relaxácia (psychické a telesné uvoľnenie počas telesného pokoja).

Najlepšie sa muzikoterapiou korigujú zajakavosť, poruchy pozornosti, emocionálne poruchy.

Dramatoterapia - metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodráma, sociodráma, bábkové divadlo, rolové hry, pantomíma, etudy (precvičovanie pohybov hlavy, tela, rúk, tváre, výrazu tváre, zafarbenia hlasu).

Využíva sa aj v psychoterapii psychiatrických občanov, na pozitívnu stimuláciu emocionálne a sociálne narušených občanov, korekciu ich správania, prežívania a postojov. Občania so zdravotným postihnutím sa učia prehrať podľa vlastných scenárov svoje aktuálne problémy. Cez hranie rolí sa môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčuje pochopenie druhých. Rozvíja sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, fantázia.

Tieto dve terapie využívame v našom zariadení pri nácviku kultúrnych programov, venovaných k rôznym príležitostiam. Ako napríklad: Deň matiek, benefičné koncerty, vianočné a mikulášske vystúpenia, spevácke súťaže. Naši prijímatelia vzhľadom na svoje postihnutie, sa realizujú v speve, v recitovaní básni, pri hraní na hudobných nástrojoch, pri ľudových a scénických tancoch. Prezentujú sa nielen v rámci zariadení nášho regiónu, ale aj v susednom Poľsku.


1 2 3