Citát

Ďalšie činnosti

Terapia hrou – používa sa predovšetkým u prijímateľov s poruchami správania. V hre sa odrážajú skúsenosti prijímateľa, postoje, city, túžby i obavy. Hračky sa vyberajú podľa toho, aby sa primerane veku a schopnostiam stimuloval senzomotorický vývin. V hre sa s prijímateľom nacvičujú rôzne situácie, pričom je neskôr schopné prijať fiktívne vyriešenie situácie za svoje a tým vlastne rásť. Využívajú sa aj spoločenské, športové hry.

Činnostná terapia – cez konanie, príťažlivú a zmysluplnú činnosť možno ovplyvniť človeka a dosiahnuť u neho pozitívne zmeny. Cieľom je stimulácia vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu cez spoločné zamestnania (konštruktívne hry), podpora samostatnosti a orientácie v priestore, rehabilitácia narušených funkcií, náprava nevhodného správania a výchovných ťažkostí.

Psychomotorická terapia – pohybom sa dorozumievame so svojím okolím. Je to spôsob chôdze, držanie tela, mimika, stav hrubej a jemnej motoriky. Pri cvičeniach ide o stimuláciu neuromotoriky, zlepšenie spolupráce jednotlivých častí tela, cvičenie sebauvedomovania pri rôznych polohách tela a pohyboch, prežívanie radosti z dotykov, masáže a pohybové hry. Cvičí sa aj s pomocou zrkadla, pretože občan s mentálnym postihnutím sa v ňom učí kontrolovať pohyb a vlastnú koordináciu. Používa sa predovšetkým pantomíma, pohybové hry, jóga, pohybová dramatizácia, psychodráma a relaxačné techniky.

Podpora náboženského cítenia – naši prijímatelia majú možnosť pravidelne sa zúčastňovať na bohoslužbách konaných v obci. Imobilní prijímateliati využívajú osobnú návštevu kňaza v zariadení.

Okrem bežnej ošetrovateľskej činnosti sa poskytuje aj rehabilitačná činnosť. V zariadení od 01.09.2014 bolo zriadené rehabilitačné oddelenie kde sa poskytujú rehabilitačné úkony kvalifikovaným pracovníkom – fyzioterapeutom.

Cieľom rehabilitácie je zachovať pripadne rozvíjať existujúci stupeň hybnosti a samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Liečebná rehabilitácia je realizovaná na základe doporučení odborných lekárov – rehabilitačného, neurológa, ortopéda. Na tomto oddelení poskytujeme širokú škálu procedúr a to:

- vodoliečba – vírivka jacuzza
- elektroliečba – ultrazvuk, diadynamic, biotron, magnetoterapia
- masáže – mäkké techniky, klasická a reflexná masáž
- liečebná telesná výchova
- kondičné cvičenia.

Súčasťou realizovaných terapeutických činnosti je aj multifunkčná metóda realizovaná v miestnosti „snoezelen“, kde je obzvlášť príjemné a upravené prostredie pomocou svetelných a zvukových efektov, vône a hudby, ktorých cieľom je vyvolať zmyslové pocity. Je určená predovšetkým pre osoby s vývojovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím.

1 2 3