Citát

Domov na pol ceste

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osob v nepriaznivej sociálnej, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

V domove na pol ceste sa
a, poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b, zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
b, utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť

Úhradu nákladov v zariadení podporovaného bývania sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č.43/2014, ktorého účinnosť nadobudol 18.11.2014.


Kapacita zariadenia: 13 miest
Kontaktná adresa:
Domov na pol ceste
Dobrianskeho 53
068 01 Medzilaborce
Kontaktná osoba: Andrej Chamuľák, sociálny pracovník
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321051
email: dsskalinov@centrum.sk