Citát

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. V DSS sa:
V DSS sa:
a, poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo (základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo),
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b, zabezpečuje
1. pracovnú terapiu,
2. záujmovú činnosť,

Úhradu nákladov v zariadení podporovaného bývania sa určuje na základe Všeobecne záväzného Nariadenia č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č.43/2014, ktorého účinnosť nadobudol 18.11.2014.

Kapacita zariadenia: 50 miest
Kontaktná adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Kalinov 64
068 01 Kalinov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Torhanová
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk