Citát

História

V tom istom roku sa počet obyvateľov zvýšil na 60, a o ich starostlivosť sa staralo 10 rehoľných sestier rímsko – katolíckeho vyznania. V roku 1968 sa stav zverených klientov zvýšil na 85 a rehoľných sestier bolo na vykonávanie sociálnej aj zdravotnej starostlivosti 12 spolu s ďalšími 36 pracovníkmi, z ktorých 19 boli zdravotné pracovníčky. V roku 1969 sa začali prvé práce pri adaptácii priestorov domova sociálnych služieb, a to zavedením ústredného kúrenia, teplej vody a vybudovanie studne, ktorej prameň DSS využíva dodnes.

Od 1. júla 1974 bol zriadený Okresný ústav sociálnych služieb v Humennom, kde bol pričlenený aj vtedajší Ústav sociálnej starostlivosti v Kalinove, a to po stránke riadenia a hospodárenia zariadenia.

V roku 1977 vystriedali rehoľné sestry vyznania rímsko – katolíckého, sestry s vyznaním grécko – katolíckym, ale už len v počte 4. V roku 1978 OÚSS zakúpil súkromný rodinný dom, ktorý slúžil na ubytovacie účely pre pracovníkov zariadenia. Po presťahovaní rehoľných sestier do vykúpeného domu sa uvoľnili priestory pre klientky. Od hlavnej budovy je vzdialený cca 200 m a v súčasnosti slúži ako tréningové chránené bývanie.

Na základe legislatívnych zmien v roku 1990 (zákon č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia) došlo 1. januára 1991 k zániku Okresného ústavu sociálnych služieb v Humennom. Spomínaným zákonom, konkrétne § 41, ods. 2 nadobudli ústavy sociálnej starostlivosti právnu subjektivitu. Od 1. júla 1998 v zmysle § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 195/1998 o sociálnej pomoci a zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách, Krajský úrad v Prešove zriadil Domov sociálnych služieb pre mládež a dospelých.

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj od 1.7.2002 sa začala písať nová kapitola rozvoja DSS Kalinov. Na základe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji bol vypracovaný Transformačný projekt DSS Kalinov za účelom riešenia problematiky kvality poskytovaných sociálnych služieb. V rámci údržby došlo k značným zmenám interiéru sociálnych zariadení /WC, kúpelne/, výmene podláh, oprave priestorov suterénu, kuchynskej prevádzky a jej vybavenia, kotolne, skladových priestorov, jedálenských priestorov, vnútornej kanalizácie, ústredného kúrenia.

Priestorové podmienky ubytovania klientov nezodpovedali štandardom /ubytovacia plocha na klienta je minimálne 8 m2 /skutočnosť v DSS je 5 m2/, nezodpovedajúce priestory na rozvoj aktivít sociálnej práce s klientom a pod.

V tejto súvislosti zo strany DSS bol v roku 2004 vypracovaný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov podaný v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra pod názvom „Zlepšenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v DSS Kalinov“ , ktorý bol riadiacim orgánom v roku 2005 schválený a jeho realizácia prebehla v priebehu roka 2006. Projekt riešil rekonštrukciu striech so zateplením a predprípravou na získanie ubytovacej plochy v podkroví hlavnej budovy a budovy tréningového chráneného bývania, inštaláciu výťahu v hlavnej budove, bezbariérové vstupy, výmenu okien, zateplenie fasády, skvalitnenie priestorov pre záujmovú a terapeutickú činnosť klientov.

1 2 3