Citát

Individuálny rozvojový plán

V súlade s ustanovením NR SR č. 448/ 2008 Z.z. o a o zmene a doplnení zákona č. 445/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je poskytovateľ sociálnej služby povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby.

Ulohou sociálnej práce v CSS Dúhový sen Kalinov je umožnenie prijímateľom sociálnej služby zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov, možností a schopností, poskytnúť im väčší priestor pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti, a tým prispieť ku postupnej eliminácii patologických javov v správaní, s cieľom dosiahnutia najvyššieho možného individuálneho stupňa všestranného rozvoja prijímateľa sociálnej služby. Za týmto účelom sa vytvára pre každého klienta individuálny rozvojový plán.

Prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení má možnosť vybrať si kľúčového zamestnanca ako kontaktnú osobu, ktorej dôveruje a ktorá mu najviac vyhovuje pri jeho individuálnej činnosti. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove je zariadením, kde sú vytvorené podmienky pre realizáciu pracovných aj záujmových aktivít s cieľom podpory záujmov, upevňovania a prehlbovania sociálnych návykov.