Citát

O nás

Domov sociálnych služieb vznikol 2. augusta 1962 ako koedukačný ústav pre telesne a duševne postihnutú mládež, a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom. Od 1.júla 2002 je zriaďovateľom DSS Kalinov Prešovský samosprávny kraj. K DSS boli zároveň pričlenené organizačné jednotky: Domov pre osamelých rodičov, Útulok pre mládež so sídlom v Medzilaborciach. Dňa 01.01.2010 boli tieto organizačné jednotky zrušené a bol zriadený Domov na pol ceste s kapacitou 13 miest.

01 januára 2012 došlo k preregistrácii a premenovania zariadenia Domova sociálnych služieb na Centrum sociálnych služieb Dúhový sen s pričlenenými organizačnými jednotkami – Domov sociálnych služieb, Domov na pol ceste a Zariadenie podporovaného bývania.

V domove sociálnych služieb v Kalinove sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Kapacita zariadenia - 50 miest.

V zariadení podporovaného bývania, sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Kapacita zariadenia – 10 miest.

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Kapacita zariadenia – 13 miest.

Forma hospodárenia:

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb Dúhový sen je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
2. Sociálne poradenstvo – je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií.
3. Sociálna rehabilitácia – je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvikov prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia.

1 2 3