Citát

O nás

4. Ubytovanie - ubytovanie v CSS je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. CSS je ústretový a v rámci možností umožňuje klientom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu ide najmä o osobné veci klienta – rádio, televízor, obrázky, hračky,...), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď klienta, alebo jeho spolubývajúceho. V DSS sa bývanie poskytuje formou celoročného pobytu.
5. Opatrovateľská činnosť - Opatrovateľskú starostlivosť v CSS zabezpečujú odborní zamestnanci - sestry v ZSS a opatrovateľky. Títo zamestnanci musia spĺňať podmienky na výkon tohto povolania. Opatrovanie zahrňuje rad úkonov ako: pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní a vyzliekaní, stravovaní, pomoc pri imobilite, pomoc pri starostlivosti o lôžko, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia. Opatrovateľky sa v nemalej miere podieľajú aj pri rôznych záujmových činnostiach. V CSS lekársku zdravotnú starostlivosť poskytujú privátni a odborní lekári. Títo dochádzajú do zariadenia 1x týždenne alebo podľa potreby.
6. Stravovanie - je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

Pôvodný stav stravovacej prevádzky

Súčasný stav stravovacej prevádzky

1 2 3