Citát

O nás

7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vo vlastnej réžii CSS.
8. Osobné vybavenie - osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie DSS poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.
b) zabezpečuje
1. Pracovná terapia – je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržiavania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenie do spoločnosti.

2. Záujmová činnosť - je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.
c) utvárajú sa podmienky na
1. úschovu cenných vecí - CSS na požiadanie prijímateľa alebo súdom ustanoveného opatrovníka prijímateľa prevezme do úschovy cenné veci - vkladné knižky a peňažnú hotovosť. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných predmetov, prevezme ich CSS do úschovy z vlastného podnetu a bez meškania upozorní súdom ustanoveného opatrovníka. O prevzatí cenných vecí vydáva CSS potvrdenie.

V ZPB sa okrem dohľadu
a, poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b, utvárajú podmienky na prípravu stravy
c, vykonáva sociálnu rehabilitáciu

V domove na pol ceste sa
a, poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b, zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
b, utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť

Sociálna práca v Centre sociálnych služieb od svojich začiatkov prešla rôznymi etapami vývoja. Od úplnej izolácie jedinca s mentálnym postihnutím od spoločnosti, až po moderné súčasné chápanie jeho plnohodnotného postavenia v spoločnosti. V našom domove uplatňujeme nové formy integrácie, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. V tejto práci sa zameriavame na ich integráciu, formou pracovnej činnosti, kultúrneho života, rekondičnej a záujmovej činnosti. Veľký dôraz kladieme, na využívanie možnosti ponúkaných projektoch, ktoré nám slúžia na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

1 2 3