Citát

Podmienky prijatia

Prijatie občanov do zariadenia sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučne kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilačnom stredisku a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke: www.vucpo.sk (infoservis-tlačivá-žiadosti), alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v DSS Kalinov, alebo na oddelení sociálnych vecí Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov.

Dôsledne vyplnenú ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych vecí Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Prešovského samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Prešovského samosprávneho kraja ,,Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 13 tejto žiadosti) a vydaným ,,Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“ doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb. Zoznam zariadení sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji nájdete na webovej stránke www.vucpo.sk.