Citát

Pracovná terapia

V zmysle zákona o sociálnych službách je pracovná terapia (ergoterapia) odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.


Ergoterapia (názov pochádza z gréckeho slova „ergón“ – práca a „therapia“ – liečba):
- napomáha rozvoju pohybových zručností,
- rozvíja psychické funkcie (vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.),
- rozvíja motiváciu, sebahodnotenie a ambície,
- učí spolupracovať, získavajú sa pracovné návyky, spoločenské návyky a zručnosti,
- rozvíja sebaobsluhu a samostatnosť.

Ergoterapeut vykonáva s prijímateľmi:
- práce v exteriéri,
- práca s drevom,
- aranžovanie kvetov,
- tkanie,
- práca s textilom,
- úpravu areálu zariadenia, starostlivosť o kvety,
- upratovacie práce formou nácviku,
- oboznámenie sa s prostredím kuchynky,
- rozvoj sebaobslužných a hygienických návykov,
- rozvoj psychických funkcií a manipulačných zručností,
- rozvoj jemnej motoriky,
- estetická úprava a výzdoba spoločných priestorov.

Činnosti musia zodpovedať fyzickému a psychickému stavu prijímateľov. Chápať prijímateľa ucelene v jeho sociálnom prostredí spolu so somatickými a psychickými zmenami zdravotného stavu je primárnou úlohou ergoterapeuta