Citát

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus.
V špecializovanom zariadení sa:
b, poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, prane, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie,
b, zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť,
c, utvárajú podmienky na

1. úschovu cenných vecí,

Úhrada nákladov v špecializovanom zariadení sa určuje na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovacej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.


Kapacita zariadenia: 6 miest
Kontaktná adresa:
Špecializované zariadenie
Dobrianskeho 52
068 01 Medzilaborce
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Torhanová
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk