Citát

Úhrada za sociálnu službu

Úhradu nákladov v domove sociálnych služieb, zariadení podporovaného bývania a domove na pol ceste, sa určuje na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012 a VZN č. 43/2014, ktorého účinnosť nadobudol 18.11.2014.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda podľa skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci a ak sa zmenili rozhodujúce okolnosti na určenie úhrady za sociálnu službu. Výška sumy úhrady sa upravuje aj pri zmene VZN PSK.