Citát

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania (ďalej len ,,ZPB“), sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu
a, poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b, utvárajú podmienky na prípravu stravy
c, vykonáva sociálnu rehabilitáciu

Úhradu nákladov v zariadení podporovaného bývania sa určuje na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č.43/2014, ktorého účinnosť nadobudol 18.11.2014.


Kapacita zariadenia: 10 miest
Kontaktná adresa:
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
068 01 Kalinov
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Torhanová
Kontaktné telefónne číslo: 057/7321533
email: dsskalinov@centrum.sk