Citát

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.


Popoludňajšie aktivity majú voľnejší, oddychový charakter. DSS využíva :
1. Prvky aktívnej a pasívnej relaxácie
2. Športové a pohybové hry
3. Pobyt vonku
4. Záujmovú a rekreačnú činnosť, ktorá umožňuje klientom realizovať ich individuálne záujmy, kultúrne aktivity, všetko s prihliadnutím na stav a možnosti klientov a s cieľom umožniť čo najlepší kontakt s okolím a napĺňať ich integračné snahy.

Pri realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dve formy :
a) organizované
- krúžková činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností,
- kultúrno – spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky,...),
- športovo – rekreačná činnosť,
- záujmové pracovné zameranie (zamerané na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a vnútorného života)
Kultúrna a športová činnosť

Rekreačná činnosť

1 2