Citát

Záujmová činnosť

b) neorganizované
- podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb,
- oddychovo – pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky,...)
- aktivná forma – zameraná na spontánnu činnosť.

DSS zabezpečuje tiež kultúrno – spoločenskú činnosť pre klientov v záujme rozvoja ich schopností, estetického cítenia, zapojenia sa do spoločenského života.

Veľkému záujmu sa tešia tematické prechádzky do prírody, návštevy ZOO, kultúrnych a historických pamiatok, posedenie v altánkoch, opekačky, tanečné podujatia.

Šport pestovaný s prihliadnutím k možnostiam klientov je nepochybne významnou zložkou denného režimu. Ak je prevádzaný dlhodobo, má pozitívny vplyv tak na telesnú kondíciu klientov, tak aj na ich psychický stav.

DSS má na zreteli, že podľa psychického stavu sa dá mnoho rokov dopredu predpovedať úroveň telesného zdravia a podľa telesného stavu sa dá predpovedať vývoj psychickej rovnováhy tiež na niekoľko rokov dopredu.

Športové aktivity s klientmi prevádzané v DSS odpovedajú veku klientov a rešpektujú, čo je veľmi dôležité, ich handicap. Šport rešpektuje individuálne možnosti každého klienta. Možno skonštatovať, že nikdy nie je postavený do roviny nepríjemnej povinnosti alebo trestu za previnenie proti domácemu poriadku DSS. Športové aktivíty sú veľmi dôležitou súčasťou otužovacieho režimu a relaxácie klientov.

Okrem športových aktivít vykonávaných v samotnom DSS (loptové hry, rozcvičky, stolný tenis,...), klienti navštevujú v rámci možnosti krytú plaváreň a ihriská a telocvične mimo areálu DSS. Klienti sa zúčastňujú športových hier v rámci regiónu, ale aj plaveckých pretekov v Poľsku.

1 2