Citát

Zverejňovanie dokladov

Povinné zverejňovanie objednávky tovarov a služieb, faktúry na tovary a služby a zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky
Faktúry
Zmluvy
Výkaz ziskov a strát 2017
Súvaha 2017
Rozbor hospodárenia k 31.12.2017
EON 2017